Alfabetyczna lista usług

D

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

U

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

W

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje ...

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Z

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Miejski w Wyszkowie
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
tel. +48 (29) 743 77 03
fax. +48 (29) 742 42 09
e-mail:gmina@wyszkow.pl 

Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie/papierowo/pap...

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt orga...

wyników