Najpopularniejsze usługi

Złożenie deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd  Miejski  w  Wyszkowie
Aleja  Róż 2
07 – 200  Wyszków
tel. + 48 / 29 742 42 01
fax. + 48 / 29 742 42 09
e-mail: gmina@wyszkow.pl

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd  Miejski  w  Wyszkowie
Aleja  Róż 2
07 – 200  Wyszków
tel. + 48 / 29 742 42 01
fax. + 48 / 29 742 42 09
e-mail: gmina@wyszkow.pl

Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie, papierowo, papierowo i elektronicznie

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Miejski w Wyszkowie
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
tel. +48 (29) 743 77 03
fax. +48 (29) 742 42 09
e-mail:gmina@wyszkow.pl 

Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie/papierowo/pap...

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje ...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt orga...

wyników