Nazwa usługi: Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
- Art. 47, ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010r., Nr 257, poz. 1743, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane dokumenty: 1.Wniosek z uzasadnieniem o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwając ponad 3 miesiące decyzją administracyjną, 2. Wypełniony druk ,,Zgłoszenie pobytu stałego" Pu-E-1 lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące " PU-E-3, 3. Dowód osobisty, 4. Dowód uiszczonej opłaty skarbowej.
  • Wymagane załączniki: Pełnomocnictwo w przypadku jeśli wnioskodawca działa na rzecz i w imieniu innego podmiotu.
   
Opłaty: Opłaty:
Opłatę skarbową za:
-wydanie decyzji w wysokości 10 zł,
-złożenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) w wysokości 17zł należy wnieść na rachunek bankowy Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków Bank Spółdzielczy w Wyszkowie konto nr 25893100030002223320390003. /podstawa prawna:Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm./
   
Czas realizacji: zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji strona możne wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 1 i 2 Kpa
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 398